Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská Bystrica

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 149 545 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 079 768 €
97 %
95 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 079 768 €
100 %
100 %
Pozemky
1 558 634 €
75 %
13 %
Stavby
394 240 €
19 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
97 508 €
5 %
1 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
27 555 €
1 %
2 %
Dopravné prostriedky
1 832 €
0 %
0 %
Obežný majetok
69 641 €
3 %
8 %
Finančné účty súčet
43 703 €
63 %
86 %
Bankové účty
43 159 €
62 %
86 %
Ceniny
544 €
1 %
0 %
Zásoby súčet
25 551 €
37 %
5 %
Materiál
25 551 €
37 %
5 %
Pohľadávky spolu
387 €
1 %
10 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
387 €
1 %
10 %
Ostatné pohľadávky
210 €
0 %
1 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
177 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
136 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
136 €
100 %
94 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby