Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
769 397 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
497 773 €
65 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
497 773 €
100 %
99 %
Stavby
411 035 €
83 %
75 %
Pozemky
53 442 €
11 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
23 482 €
5 %
7 %
Dopravné prostriedky
6 094 €
1 %
1 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
3 720 €
1 %
5 %
Obežný majetok
270 969 €
35 %
16 %
Finančné účty súčet
209 047 €
77 %
46 %
Bankové účty
209 047 €
77 %
45 %
Zásoby súčet
31 347 €
12 %
13 %
Materiál
31 347 €
12 %
11 %
Pohľadávky spolu
30 574 €
11 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
30 574 €
11 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
30 574 €
11 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
656 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
656 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby