Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"PERLA", Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
337 475 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
265 454 €
79 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
265 454 €
100 %
99 %
Stavby
247 391 €
93 %
74 %
Pozemky
12 861 €
5 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 201 €
2 %
7 %
Obežný majetok
70 915 €
21 %
18 %
Finančné účty súčet
52 421 €
74 %
46 %
Bankové účty
52 398 €
74 %
45 %
Ceniny
23 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
10 188 €
14 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
10 188 €
14 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
9 163 €
13 %
10 %
Ostatné pohľadávky
1 025 €
1 %
14 %
Zásoby súčet
8 306 €
12 %
15 %
Materiál
8 306 €
12 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
1 107 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 107 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby