Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 011 540 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
806 598 €
80 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
806 598 €
100 %
99 %
Stavby
726 595 €
90 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
45 821 €
6 %
7 %
Pozemky
27 741 €
3 %
10 %
Dopravné prostriedky
6 440 €
1 %
1 %
Obežný majetok
202 997 €
20 %
18 %
Finančné účty súčet
168 073 €
83 %
46 %
Bankové účty
167 935 €
83 %
45 %
Ceniny
138 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
21 330 €
11 %
15 %
Materiál
21 330 €
11 %
14 %
Pohľadávky spolu
13 594 €
7 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
13 594 €
7 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
13 355 €
7 %
10 %
Iné pohľadávky
238 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
1 946 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 946 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby