Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
503 431 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
342 616 €
68 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
342 616 €
100 %
100 %
Stavby
202 624 €
59 %
70 %
Pozemky
123 554 €
36 %
18 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
7 420 €
2 %
4 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 931 €
1 %
4 %
Dopravné prostriedky
4 088 €
1 %
1 %
Obežný majetok
159 666 €
32 %
13 %
Finančné účty súčet
141 184 €
88 %
91 %
Bankové účty
140 706 €
88 %
90 %
Ceniny
478 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
13 915 €
9 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
13 915 €
9 %
5 %
Odberatelia
5 647 €
4 %
2 %
Ostatné dane a poplatky
4 180 €
3 %
0 %
Ostatné pohľadávky
4 088 €
3 %
1 %
Zásoby súčet
4 566 €
3 %
4 %
Materiál
4 566 €
3 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 150 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 150 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby