Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
14 407 200 €
Neobežný majetok
13 921 600 €
Obežný majetok
479 165 €
Časové rozlíšenie súčet
6 436 €
Pasíva
14 407 200 €
Vlastné imanie
273 083 €
Záväzky celkom
14 083 700 €
Časové rozlíšenie súčet
50 421 €
Výnosy
4 082 800 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
678 133 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 404 660 €
Náklady
4 055 720 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 026 700 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
29 019 €
Zisk
27 079 €
Daň z príjmov
1 484 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
25 595 €
Príjmy3,7 mil. €
Granty a transfery
80,1 %
Nedaňové príjmy
19,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
priemer odvetvia*
Výdavky3,7 mil. €
Tovary a služby
57,8 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
26,1 %
Poistné a príspevok do poisťovní
9,0 %
Kapitálové výdavky
7,0 %
Bežné transfery
0,1 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,0 %
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Hlavná 17
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00598135
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.1989
SK NACE:93 110 Prevádzka športových zariadení
Odvetvie:Umenie, zábava a rekreácia

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby