Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
6 456 783 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
6 111 227 €
95 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
6 111 227 €
100 %
100 %
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 714 466 €
77 %
2 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
525 200 €
9 %
3 %
Stavby
438 841 €
7 %
70 %
Pozemky
415 784 €
7 %
19 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
15 400 €
0 %
4 %
Umelecké diela a zbierky
1 535 €
0 %
0 %
Obežný majetok
343 902 €
5 %
12 %
Finančné účty súčet
343 558 €
100 %
89 %
Bankové účty
343 439 €
100 %
88 %
Ceniny
120 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
344 €
0 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
344 €
0 %
6 %
Iné pohľadávky
344 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
1 654 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 654 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby