Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
373 798 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
211 651 €
57 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
211 651 €
100 %
100 %
Stavby
123 572 €
58 %
70 %
Pozemky
65 376 €
31 %
18 %
Dopravné prostriedky
11 671 €
6 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 031 €
5 %
4 %
Obežný majetok
162 148 €
43 %
13 %
Finančné účty súčet
159 478 €
98 %
91 %
Bankové účty
159 240 €
98 %
90 %
Ceniny
238 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
1 882 €
1 %
4 %
Materiál
1 882 €
1 %
4 %
Pohľadávky spolu
787 €
0 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
787 €
0 %
5 %
Ostatné pohľadávky
787 €
0 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby