Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
27 520 170 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
20 062 026 €
73 %
78 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
19 524 061 €
97 %
100 %
Stavby
10 586 520 €
53 %
70 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
4 189 233 €
21 %
5 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 079 029 €
20 %
9 %
Pozemky
508 076 €
3 %
8 %
Dopravné prostriedky
161 202 €
1 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
537 966 €
3 %
0 %
Softvér
537 966 €
3 %
0 %
Obežný majetok
7 454 544 €
27 %
21 %
Pohľadávky spolu
4 537 140 €
61 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 537 140 €
61 %
40 %
Odberatelia
4 514 938 €
61 %
9 %
Iné pohľadávky
1 478 €
0 %
0 %
Pohľadávky voči zamestnancom
289 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
1 568 146 €
21 %
13 %
Materiál
1 395 176 €
19 %
12 %
Finančné účty súčet
1 349 258 €
18 %
44 %
Bankové účty
1 338 961 €
18 %
43 %
Peniaze
10 297 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
3 600 €
0 %
0 %
Príjmy budúcich období
3 600 €
100 %
8 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby