Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov v Trnave

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 335 495 €
Neobežný majetok
1 149 073 €
Obežný majetok
185 655 €
Časové rozlíšenie súčet
767 €
Pasíva
1 335 495 €
Vlastné imanie
5 807 €
Záväzky celkom
1 329 688 €
Výnosy
2 310 660 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
710 365 €
Výnosy z finančnej činnosti
299 €
Náklady
2 304 792 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 615 542 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
689 250 €
Zisk
5 869 €
Daň z príjmov
57 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 812 €
Príjmy684,5 tis. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Zariadenie pre seniorov v Trnave
priemer odvetvia*
Výdavky1,6 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
51,0 %
Tovary a služby
28,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
17,8 %
Kapitálové výdavky
2,0 %
Bežné transfery
0,3 %
Zariadenie pre seniorov v Trnave
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Terézie Vansovej 5
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00611972
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby