Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 406 644 €
Neobežný majetok
3 157 738 €
Obežný majetok
231 711 €
Časové rozlíšenie súčet
17 195 €
Pasíva
3 406 644 €
Vlastné imanie
40 598 €
Záväzky celkom
3 273 195 €
Časové rozlíšenie súčet
92 851 €
Výnosy
3 910 097 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 257 748 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 652 349 €
Náklady
3 922 102 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 654 818 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 267 284 €
Zisk
-12 005 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-12 005 €
Príjmy1,3 mil. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
priemer odvetvia*
Výdavky2,5 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
53,2 %
Tovary a služby
26,4 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,8 %
Kapitálové výdavky
1,1 %
Bežné transfery
0,5 %
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 1291/119
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00632333
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby