Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 303 668 €
Neobežný majetok
3 030 759 €
Obežný majetok
256 769 €
Časové rozlíšenie súčet
16 141 €
Pasíva
3 303 668 €
Vlastné imanie
45 336 €
Záväzky celkom
3 168 523 €
Časové rozlíšenie súčet
89 810 €
Výnosy
4 246 716 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 318 908 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 927 808 €
Náklady
4 241 978 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 913 475 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 328 502 €
Zisk
4 738 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
4 738 €
Príjmy1,3 mil. €
Nedaňové príjmy
100,0 %
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
priemer odvetvia*
Výdavky2,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,4 %
Tovary a služby
24,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,7 %
Bežné transfery
1,0 %
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Pod hájom 1291/119
Obec:01841 Dubnica nad Váhom
Okres:Ilava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Dubnica nad Váhom
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00632333
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby