Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
2 792 890 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
1 546 624 €
55 %
52 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
1 090 037 €
70 %
70 %
Príplatky
284 673 €
18 %
19 %
Odmeny
171 914 €
11 %
10 %
Tovary a služby
669 943 €
24 %
27 %
Materiál
302 809 €
45 %
42 %
Energie, voda a komunikácie
234 903 €
35 %
24 %
Služby
104 531 €
16 %
24 %
Rutinná a štandardná údržba
22 067 €
3 %
8 %
Dopravné
5 545 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
88 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
549 714 €
20 %
19 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
385 662 €
70 %
70 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
82 022 €
15 %
10 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
68 592 €
12 %
17 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
13 438 €
2 %
2 %
Bežné transfery
26 609 €
1 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
26 609 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby