Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.

Spolu majetok
3 302 976 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 912 549 €
88 %
78 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 908 302 €
100 %
100 %
Stavby
2 826 460 €
97 %
70 %
Pozemky
46 096 €
2 %
8 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 746 €
1 %
9 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
0 €
0 %
5 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
4 247 €
0 %
0 %
Softvér
4 247 €
0 %
0 %
Obežný majetok
372 834 €
11 %
21 %
Finančné účty súčet
251 515 €
67 %
44 %
Bankové účty
251 387 €
67 %
43 %
Ceniny
128 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
64 395 €
17 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
64 395 €
17 %
40 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
34 750 €
9 %
0 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
27 601 €
7 %
5 %
Iné pohľadávky
0 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
56 924 €
15 %
13 %
Materiál
56 924 €
15 %
12 %
Časové rozlíšenie súčet
17 594 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
17 594 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby