Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb - Bôrik

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 354 734 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 109 936 €
82 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 109 936 €
100 %
99 %
Stavby
854 323 €
77 %
75 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
162 285 €
15 %
5 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
47 954 €
4 %
7 %
Dopravné prostriedky
27 183 €
2 %
1 %
Pozemky
18 191 €
2 %
10 %
Obežný majetok
243 729 €
18 %
16 %
Finančné účty súčet
140 120 €
57 %
46 %
Bankové účty
139 889 €
57 %
45 %
Ceniny
231 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
56 863 €
23 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
56 863 €
23 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
56 818 €
23 %
11 %
Iné pohľadávky
45 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
46 746 €
19 %
13 %
Materiál
46 746 €
19 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
1 070 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 070 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby