Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"BENEFIT", Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
720 240 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
630 066 €
87 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
630 066 €
100 %
99 %
Stavby
579 715 €
92 %
74 %
Pozemky
21 097 €
3 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
19 539 €
3 %
7 %
Dopravné prostriedky
9 715 €
2 %
1 %
Obežný majetok
88 442 €
12 %
18 %
Finančné účty súčet
61 738 €
70 %
46 %
Bankové účty
61 701 €
70 %
45 %
Ceniny
36 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
20 810 €
24 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
20 810 €
24 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
20 810 €
24 %
10 %
Zásoby súčet
5 895 €
7 %
15 %
Materiál
5 895 €
7 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
1 732 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 732 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby