Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
886 017 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
685 704 €
77 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
685 704 €
100 %
100 %
Pozemky
385 886 €
56 %
18 %
Stavby
229 368 €
33 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
34 089 €
5 %
4 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
27 635 €
4 %
0 %
Dopravné prostriedky
8 726 €
1 %
1 %
Obežný majetok
196 958 €
22 %
13 %
Finančné účty súčet
189 611 €
96 %
91 %
Bankové účty
188 656 €
96 %
90 %
Ceniny
955 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
7 065 €
4 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
7 065 €
4 %
5 %
Ostatné pohľadávky
7 065 €
4 %
1 %
Zásoby súčet
282 €
0 %
4 %
Materiál
282 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
3 355 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
3 355 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby