Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 174 075 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
715 091 €
61 %
78 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
715 091 €
100 %
100 %
Stavby
595 639 €
83 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 097 €
4 %
9 %
Pozemky
17 918 €
3 %
8 %
Obežný majetok
457 619 €
39 %
21 %
Finančné účty súčet
243 254 €
53 %
44 %
Bankové účty
242 966 €
53 %
43 %
Ceniny
288 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
124 414 €
27 %
13 %
Materiál
124 414 €
27 %
12 %
Pohľadávky spolu
89 951 €
20 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
89 951 €
20 %
40 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
87 311 €
19 %
5 %
Časové rozlíšenie súčet
1 366 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 366 €
100 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby