Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"DOMUM" Zariadenie sociálnych služieb Krškany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
714 219 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
547 306 €
77 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
547 306 €
100 %
99 %
Stavby
485 226 €
89 %
74 %
Dopravné prostriedky
43 179 €
8 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 361 €
3 %
7 %
Pozemky
1 541 €
0 %
10 %
Obežný majetok
164 110 €
23 %
18 %
Finančné účty súčet
97 635 €
59 %
46 %
Bankové účty
97 354 €
59 %
45 %
Ceniny
281 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
42 139 €
26 %
15 %
Materiál
41 589 €
25 %
14 %
Zvieratá
550 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
24 336 €
15 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
24 336 €
15 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
23 880 €
15 %
10 %
Ostatné pohľadávky
456 €
0 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
2 804 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
2 804 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby