Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb Vita vitalis

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
3 539 050 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
3 340 190 €
94 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
3 340 190 €
100 %
99 %
Stavby
3 163 815 €
95 %
75 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
88 980 €
3 %
7 %
Pozemky
62 680 €
2 %
10 %
Dopravné prostriedky
14 946 €
0 %
1 %
Umelecké diela a zbierky
9 769 €
0 %
0 %
Obežný majetok
198 086 €
6 %
16 %
Finančné účty súčet
132 946 €
67 %
46 %
Bankové účty
132 910 €
67 %
45 %
Ceniny
36 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
39 600 €
20 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
39 600 €
20 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
39 427 €
20 %
11 %
Pohľadávky voči zamestnancom
173 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
25 539 €
13 %
13 %
Materiál
25 539 €
13 %
11 %
Časové rozlíšenie súčet
774 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
774 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby