Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Spolu majetok
825 471 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
673 585 €
82 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
673 585 €
100 %
99 %
Stavby
605 747 €
90 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
42 222 €
6 %
7 %
Dopravné prostriedky
25 415 €
4 %
1 %
Pestovateľské celky trvalých porastov
201 €
0 %
0 %
Obežný majetok
150 858 €
18 %
18 %
Finančné účty súčet
106 316 €
70 %
46 %
Bankové účty
106 246 €
70 %
45 %
Ceniny
70 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
29 394 €
19 %
15 %
Materiál
29 394 €
19 %
14 %
Pohľadávky spolu
15 148 €
10 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
15 148 €
10 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
14 292 €
9 %
10 %
Ostatné pohľadávky
857 €
1 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
1 027 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
877 €
85 %
80 %
Príjmy budúcich období
150 €
15 %
18 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby