Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
1 775 657 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
939 293 €
53 %
52 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
634 254 €
68 %
70 %
Príplatky
175 625 €
19 %
19 %
Odmeny
129 415 €
14 %
10 %
Tovary a služby
470 199 €
26 %
27 %
Materiál
249 387 €
53 %
42 %
Energie, voda a komunikácie
148 256 €
32 %
24 %
Služby
57 181 €
12 %
24 %
Rutinná a štandardná údržba
7 521 €
2 %
8 %
Dopravné
5 484 €
1 %
1 %
Nájomné za nájom
2 368 €
1 %
1 %
Cestovné náhrady
2 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
332 348 €
19 %
19 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
234 807 €
71 %
70 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
51 091 €
15 %
17 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
38 985 €
12 %
10 %
Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
7 464 €
2 %
2 %
Kapitálové výdavky
27 084 €
2 %
2 %
Obstarávanie kapitálových aktív
27 084 €
100 %
100 %
Bežné transfery
6 732 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
6 732 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby