Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Náruč

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 416 452 €
Neobežný majetok
2 175 680 €
Obežný majetok
238 237 €
Časové rozlíšenie súčet
2 535 €
Pasíva
2 416 452 €
Vlastné imanie
29 172 €
Záväzky celkom
2 351 940 €
Časové rozlíšenie súčet
35 340 €
Výnosy
2 783 461 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
816 922 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 966 539 €
Náklady
2 777 404 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 960 705 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
816 699 €
Zisk
6 057 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
6 057 €
Príjmy888,6 tis. €
Nedaňové príjmy
89,3 %
Granty a transfery
10,7 %
Zariadenie pre seniorov Náruč
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
55,1 %
Tovary a služby
23,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
19,6 %
Kapitálové výdavky
1,8 %
Bežné transfery
0,2 %
Zariadenie pre seniorov Náruč
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Veselá 1
Obec:08001 Prešov
Okres:Prešov
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešov
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00692000
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby