Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb AMETYST

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 398 290 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 188 303 €
85 %
84 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 188 303 €
100 %
99 %
Stavby
1 106 353 €
93 %
75 %
Pozemky
49 533 €
4 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
24 658 €
2 %
7 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
7 760 €
1 %
5 %
Obežný majetok
206 676 €
15 %
16 %
Finančné účty súčet
124 178 €
60 %
46 %
Bankové účty
123 817 €
60 %
45 %
Ceniny
361 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
47 043 €
23 %
13 %
Materiál
47 043 €
23 %
11 %
Pohľadávky spolu
35 454 €
17 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
35 454 €
17 %
41 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
30 396 €
15 %
11 %
Iné pohľadávky
5 058 €
2 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
3 311 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
3 311 €
100 %
66 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby