Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 109 089 €
Neobežný majetok
2 777 852 €
Obežný majetok
330 167 €
Časové rozlíšenie súčet
1 070 €
Pasíva
3 109 089 €
Vlastné imanie
17 784 €
Záväzky celkom
3 091 058 €
Časové rozlíšenie súčet
247 €
Výnosy
3 572 554 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
674 283 €
Výnosy z finančnej činnosti
11 €
Náklady
3 572 516 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 921 105 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
651 411 €
Zisk
37 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
37 €
Príjmy647,6 tis. €
Nedaňové príjmy
98,6 %
Granty a transfery
1,4 %
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
priemer odvetvia*
Výdavky2,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
49,3 %
Tovary a služby
24,3 %
Poistné a príspevok do poisťovní
18,6 %
Kapitálové výdavky
6,8 %
Bežné transfery
1,0 %
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice, Garbiarska 4
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Garbiarska 4
Obec:04001 Košice - Staré Mesto
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košice (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00696871
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby