Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
827 269 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
681 668 €
82 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
681 668 €
100 %
100 %
Stavby
507 055 €
74 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
139 283 €
20 %
4 %
Pozemky
27 338 €
4 %
18 %
Dopravné prostriedky
7 992 €
1 %
1 %
Obežný majetok
144 623 €
17 %
13 %
Finančné účty súčet
96 812 €
67 %
91 %
Bankové účty
96 657 €
67 %
90 %
Ceniny
156 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
46 142 €
32 %
4 %
Materiál
46 142 €
32 %
4 %
Pohľadávky spolu
1 669 €
1 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 669 €
1 %
5 %
Ostatné pohľadávky
1 647 €
1 %
1 %
Iné pohľadávky
22 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
977 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
977 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby