Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 500, Vráble

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
845 706 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
843 012 €
100 %
99 %
Osobné náklady
643 622 €
76 %
79 %
Mzdové náklady
469 205 €
56 %
57 %
Sociálne poistenie
162 627 €
19 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
162 627 €
19 %
19 %
Sociálne náklady
11 790 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
10 978 €
1 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
812 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
106 831 €
13 %
10 %
Spotreba materiálu
75 427 €
9 %
6 %
Spotreba energie
31 404 €
4 %
4 %
Služby
52 963 €
6 %
7 %
Opravy a udržiavanie
31 480 €
4 %
3 %
Ostatné služby
21 329 €
3 %
4 %
Cestovné
155 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
36 605 €
4 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 605 €
4 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 605 €
4 %
4 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 176 €
0 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 176 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
815 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
815 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 694 €
0 %
1 %
Finančné náklady
2 310 €
86 %
16 %
Ostatné finančné náklady
2 310 €
86 %
16 %
Mimoriadne náklady
384 €
14 %
0 %
Škody
384 €
14 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby