Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
3 712 419 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
3 427 504 €
92 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
3 427 504 €
100 %
100 %
Stavby
3 176 379 €
93 %
70 %
Pozemky
215 985 €
6 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 653 €
1 %
4 %
Dopravné prostriedky
16 486 €
0 %
1 %
Obežný majetok
281 631 €
8 %
13 %
Finančné účty súčet
264 501 €
94 %
91 %
Bankové účty
239 707 €
85 %
90 %
Ceniny
24 168 €
9 %
0 %
Peniaze
625 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
13 797 €
5 %
4 %
Tovar
13 645 €
5 %
0 %
Materiál
152 €
0 %
4 %
Pohľadávky spolu
3 333 €
1 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
3 333 €
1 %
5 %
Ostatné pohľadávky
2 878 €
1 %
1 %
Iné pohľadávky
447 €
0 %
1 %
Odberatelia
8 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
3 285 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
3 285 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby