Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky, služieb a obchodu - Műszaki, Szolgáltatások és Kereskedelmi Szakközépiskola, Sv. Štefana 81, Štúrovo

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
382 604 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
300 917 €
79 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
300 917 €
100 %
100 %
Pozemky
222 730 €
74 %
18 %
Stavby
65 531 €
22 %
70 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
10 770 €
4 %
4 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 886 €
1 %
4 %
Obežný majetok
81 487 €
21 %
13 %
Finančné účty súčet
71 045 €
87 %
91 %
Bankové účty
71 045 €
87 %
90 %
Zásoby súčet
8 088 €
10 %
4 %
Materiál
7 581 €
9 %
4 %
Výrobky
507 €
1 %
0 %
Pohľadávky spolu
2 354 €
3 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
2 354 €
3 %
5 %
Odberatelia
2 199 €
3 %
2 %
Ostatné pohľadávky
156 €
0 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
200 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
200 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby