Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
530 935 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
337 720 €
64 %
83 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
244 039 €
72 %
89 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
244 039 €
72 %
88 %
Krátkodobé záväzky súčet
87 237 €
26 %
11 %
Záväzky voči zamestnancom
44 124 €
13 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
28 824 €
9 %
3 %
Ostatné priame dane
6 965 €
2 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
4 138 €
1 %
1 %
Daň z príjmov
1 197 €
0 %
0 %
Iné záväzky
771 €
0 %
1 %
Ostatné záväzky voči zamestnancom
648 €
0 %
0 %
Daň z pridanej hodnoty
506 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
63 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
6 445 €
2 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
6 445 €
2 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
180 758 €
34 %
12 %
Výnosy budúcich období
180 758 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
12 457 €
2 %
5 %
Výsledok hospodárenia
7 193 €
58 %
71 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
9 744 €
78 %
67 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-2 551 €
-20 %
4 %
Fondy tvorené zo zisku súčet
5 264 €
42 %
29 %
Zákonný rezervný fond
5 264 €
42 %
29 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby