Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
683 454 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
437 808 €
64 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
437 808 €
100 %
100 %
Stavby
314 279 €
72 %
70 %
Pozemky
118 079 €
27 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 401 €
1 %
4 %
Dopravné prostriedky
1 049 €
0 %
1 %
Obežný majetok
244 044 €
36 %
13 %
Finančné účty súčet
224 209 €
92 %
91 %
Bankové účty
224 091 €
92 %
90 %
Peniaze
118 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
13 184 €
5 %
4 %
Materiál
13 184 €
5 %
4 %
Pohľadávky spolu
6 651 €
3 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
6 651 €
3 %
5 %
Ostatné pohľadávky
5 538 €
2 %
1 %
Odberatelia
1 113 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
1 601 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 601 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby