Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
1 154 655 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 149 125 €
100 %
99 %
Osobné náklady
929 769 €
81 %
79 %
Mzdové náklady
673 504 €
59 %
57 %
Sociálne poistenie
236 527 €
21 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
236 527 €
21 %
19 %
Sociálne náklady
19 739 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
19 739 €
2 %
2 %
Spotrebované nákupy
138 179 €
12 %
10 %
Spotreba energie
70 679 €
6 %
4 %
Spotreba materiálu
67 499 €
6 %
6 %
Služby
35 390 €
3 %
7 %
Ostatné služby
27 614 €
2 %
4 %
Opravy a udržiavanie
7 409 €
1 %
3 %
Cestovné
366 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
23 294 €
2 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
22 779 €
2 %
0 %
Odpis pohľadávky
514 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
19 802 €
2 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 802 €
2 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 802 €
2 %
4 %
Dane a poplatky
2 691 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
2 526 €
0 %
0 %
Daň z nehnuteľnosti
166 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 530 €
0 %
1 %
Finančné náklady
5 418 €
98 %
16 %
Ostatné finančné náklady
5 418 €
98 %
16 %
Mimoriadne náklady
112 €
2 %
0 %
Škody
112 €
2 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby