Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
683 454 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
541 464 €
79 %
83 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
368 026 €
68 %
89 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
311 837 €
58 %
88 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
56 189 €
10 %
1 %
Krátkodobé záväzky súčet
165 736 €
31 %
11 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
57 515 €
11 %
1 %
Záväzky voči zamestnancom
50 802 €
9 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
32 028 €
6 %
3 %
Ostatné priame dane
7 890 €
1 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
7 859 €
1 %
1 %
Prijaté preddavky
4 263 €
1 %
0 %
Iné záväzky
3 270 €
1 %
1 %
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
2 063 €
0 %
0 %
Ostatné záväzky voči zamestnancom
46 €
0 %
0 %
Dlhodobé záväzky súčet
7 702 €
1 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
7 702 €
1 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
79 897 €
12 %
12 %
Výnosy budúcich období
79 897 €
100 %
100 %
Vlastné imanie
62 093 €
9 %
5 %
Fondy tvorené zo zisku súčet
54 360 €
88 %
29 %
Zákonný rezervný fond
54 360 €
88 %
29 %
Výsledok hospodárenia
7 732 €
12 %
71 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
5 808 €
9 %
67 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
1 924 €
3 %
4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby