Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výnosy spolu
1 156 581 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Výnosy z hospodárskej činnosti
28 034 €
2 %
7 %
Tržby za vlastné výkony a tovar
20 484 €
73 %
68 %
Tržby za vlastné výrobky a služby
19 603 €
70 %
65 %
Tržby z predaja služieb
19 603 €
70 %
59 %
Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj
881 €
3 %
3 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 035 €
25 %
24 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
7 035 €
25 %
15 %
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti
514 €
2 %
5 %
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
514 €
2 %
2 %
Výnosy z finančnej činnosti
10 €
0 %
58 %
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 128 537 €
11 010 121 %
161 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 048 047 €
10 224 844 %
138 %
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
42 356 €
413 226 %
16 %
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
15 689 €
153 063 %
5 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
10 209 €
99 600 %
1 %
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
9 550 €
93 171 %
0 %
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
2 687 €
26 217 %
1 %
Výnosové úroky
10 €
100 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby