Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
4 645 893 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
4 226 707 €
91 %
88 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
4 226 707 €
100 %
100 %
Stavby
3 425 474 €
81 %
70 %
Pozemky
755 231 €
18 %
19 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
25 405 €
1 %
0 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 157 €
0 %
3 %
Dopravné prostriedky
3 160 €
0 %
1 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
2 280 €
0 %
4 %
Obežný majetok
418 658 €
9 %
12 %
Finančné účty súčet
297 206 €
71 %
89 %
Bankové účty
296 333 €
71 %
88 %
Ceniny
873 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
69 273 €
17 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
69 273 €
17 %
6 %
Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami
59 598 €
14 %
0 %
Odberatelia
7 218 €
2 %
3 %
Ostatné pohľadávky
2 373 €
1 %
1 %
Iné pohľadávky
85 €
0 %
2 %
Zásoby súčet
52 179 €
12 %
5 %
Materiál
52 179 €
12 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
528 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
528 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby