Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 919 289 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 741 365 €
91 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 741 365 €
100 %
100 %
Stavby
1 549 795 €
89 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
132 812 €
8 %
4 %
Dopravné prostriedky
29 500 €
2 %
1 %
Pozemky
29 258 €
2 %
18 %
Obežný majetok
177 174 €
9 %
13 %
Finančné účty súčet
112 950 €
64 %
91 %
Bankové účty
112 950 €
64 %
90 %
Pohľadávky spolu
53 146 €
30 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
53 146 €
30 %
5 %
Odberatelia
53 146 €
30 %
2 %
Zásoby súčet
11 079 €
6 %
4 %
Materiál
10 251 €
6 %
4 %
Tovar
828 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
750 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
750 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby