Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
1 650 086 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 642 538 €
100 %
99 %
Osobné náklady
1 237 319 €
75 %
79 %
Mzdové náklady
885 280 €
54 %
57 %
Sociálne poistenie
310 364 €
19 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
308 549 €
19 %
19 %
Ostatné sociálne poistenie
1 815 €
0 %
1 %
Sociálne náklady
41 674 €
3 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
41 674 €
3 %
2 %
Spotrebované nákupy
280 282 €
17 %
10 %
Spotreba materiálu
181 729 €
11 %
6 %
Spotreba energie
94 902 €
6 %
4 %
Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť
3 652 €
0 %
0 %
Služby
63 732 €
4 %
7 %
Ostatné služby
44 070 €
3 %
4 %
Opravy a udržiavanie
18 537 €
1 %
3 %
Cestovné
1 126 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
46 434 €
3 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
46 434 €
3 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
46 434 €
3 %
4 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 340 €
1 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
12 340 €
1 %
0 %
Dane a poplatky
2 431 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
2 056 €
0 %
0 %
Daň z motorových vozidiel
375 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 547 €
0 %
1 %
Finančné náklady
7 547 €
100 %
16 %
Ostatné finančné náklady
7 547 €
100 %
16 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby