Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, T. Vansovej 2, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
1 919 289 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
1 898 180 €
99 %
83 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
1 686 354 €
89 %
89 %
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
1 686 354 €
89 %
88 %
Krátkodobé záväzky súčet
210 997 €
11 %
11 %
Záväzky z obchodného styku
96 213 €
5 %
1 %
Záväzky voči zamestnancom
62 013 €
3 %
4 %
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
39 438 €
2 %
3 %
Ostatné priame dane
10 466 €
1 %
1 %
Ostatné dane a poplatky
1 481 €
0 %
0 %
Daň z pridanej hodnoty
772 €
0 %
0 %
Daň z príjmov
462 €
0 %
0 %
Iné záväzky
152 €
0 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
829 €
0 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
829 €
0 %
0 %
Vlastné imanie
18 353 €
1 %
5 %
Výsledok hospodárenia
13 868 €
76 %
71 %
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
28 870 €
157 %
67 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
-15 002 €
-82 %
4 %
Fondy tvorené zo zisku súčet
4 485 €
24 %
29 %
Zákonný rezervný fond
4 485 €
24 %
29 %
Časové rozlíšenie súčet
2 756 €
0 %
12 %
Výnosy budúcich období
2 756 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby