Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov seniorov Lamač

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
967 606 €
Neobežný majetok
812 410 €
Obežný majetok
155 196 €
Pasíva
967 606 €
Vlastné imanie
-16 042 €
Záväzky celkom
937 916 €
Časové rozlíšenie súčet
45 732 €
Výnosy
2 462 617 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
537 504 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 925 114 €
Náklady
2 487 143 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 946 815 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
540 327 €
Zisk
-24 525 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-24 525 €
Príjmy536,9 tis. €
Nedaňové príjmy
99,7 %
Granty a transfery
0,3 %
Domov seniorov Lamač
priemer odvetvia*
Výdavky1,9 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
43,7 %
Tovary a služby
39,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
15,4 %
Bežné transfery
0,9 %
Domov seniorov Lamač
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Na barine 5
Obec:84103 Bratislava - Lamač
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00896276
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:29.11.1990
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby