Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
679 261 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
507 494 €
75 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
507 494 €
100 %
100 %
Pozemky
213 955 €
42 %
18 %
Stavby
167 251 €
33 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
121 044 €
24 %
4 %
Dopravné prostriedky
5 244 €
1 %
1 %
Obežný majetok
167 846 €
25 %
13 %
Finančné účty súčet
150 595 €
90 %
91 %
Bankové účty
150 595 €
90 %
90 %
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
13 439 €
8 %
0 %
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
13 439 €
8 %
0 %
Zásoby súčet
3 813 €
2 %
4 %
Materiál
3 813 €
2 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
3 921 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
3 921 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby