Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
3 246 896 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
3 023 890 €
93 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
3 023 890 €
100 %
100 %
Stavby
2 330 450 €
77 %
70 %
Pozemky
650 869 €
22 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
32 542 €
1 %
4 %
Dopravné prostriedky
10 030 €
0 %
1 %
Obežný majetok
221 788 €
7 %
13 %
Finančné účty súčet
203 066 €
92 %
91 %
Bankové účty
202 201 €
91 %
90 %
Ceniny
628 €
0 %
0 %
Peniaze
236 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
15 197 €
7 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
15 197 €
7 %
5 %
Odberatelia
13 471 €
6 %
2 %
Poskytnuté prevádzkové preddavky
1 345 €
1 %
0 %
Daň z pridanej hodnoty
382 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
3 524 €
2 %
4 %
Materiál
3 524 €
2 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 218 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 218 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby