Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola potravinárska, Krušovská 2091, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
841 132 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
748 413 €
89 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
748 413 €
100 %
100 %
Stavby
641 957 €
86 %
70 %
Pozemky
95 101 €
13 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 355 €
2 %
4 %
Obežný majetok
91 579 €
11 %
13 %
Finančné účty súčet
83 565 €
91 %
91 %
Bankové účty
79 949 €
87 %
90 %
Ceniny
3 616 €
4 %
0 %
Zásoby súčet
7 333 €
8 %
4 %
Materiál
7 333 €
8 %
4 %
Pohľadávky spolu
682 €
1 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
682 €
1 %
5 %
Pohľadávky voči zamestnancom
452 €
0 %
0 %
Odberatelia
230 €
0 %
2 %
Časové rozlíšenie súčet
1 140 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 140 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby