Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

DENOVA - príspevková organizácia

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
247 118 €
Neobežný majetok
198 353 €
Obežný majetok
44 076 €
Časové rozlíšenie súčet
4 689 €
Pasíva
247 118 €
Vlastné imanie
55 878 €
Záväzky celkom
130 216 €
Časové rozlíšenie súčet
61 023 €
Výnosy
1 194 606 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
437 012 €
Výnosy z finančnej činnosti
0 €
Náklady
1 180 856 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 175 021 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 745 €
Zisk
13 750 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
11 731 €
Príjmy1,2 mil. €
Granty a transfery
67,9 %
Nedaňové príjmy
32,1 %
DENOVA - príspevková organizácia
priemer odvetvia*
Výdavky1,2 mil. €
Tovary a služby
47,1 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
39,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,7 %
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom
0,0 %
DENOVA - príspevková organizácia
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Eisnerova 25
Obec:84107 Bratislava - Devínska Nová Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava - Devínska Nová Ves
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17314054
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:15.2.1991
SK NACE:81 290 Ostatné čistiace činnosti
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby