Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
27 626 815 €
Neobežný majetok
23 801 606 €
Obežný majetok
3 812 019 €
Časové rozlíšenie súčet
13 190 €
Pasíva
27 626 815 €
Vlastné imanie
-178 248 €
Záväzky celkom
23 206 248 €
Časové rozlíšenie súčet
4 598 815 €
Výnosy
8 425 195 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
3 538 902 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 851 €
Náklady
8 373 970 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
8 340 499 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
33 471 €
Zisk
51 225 €
Daň z príjmov
42 624 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
8 601 €
Príjmy9,8 mil. €
Granty a transfery
52,7 %
Nedaňové príjmy
45,6 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,7 %
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
priemer odvetvia*
Výdavky9,3 mil. €
Tovary a služby
61,9 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
23,0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
8,4 %
Kapitálové výdavky
6,3 %
Bežné transfery
0,4 %
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Šafárikovo námestie 3
Obec:81102 Bratislava - Staré Mesto
Okres:Bratislava I
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17330190
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.10.1991
SK NACE:96 030 Pohrebné a súvisiace služby
Odvetvie:Ostatné činnosti

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby