Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
21 653 535 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
15 420 450 €
71 %
78 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
15 392 467 €
100 %
100 %
Stavby
10 491 740 €
68 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 980 212 €
26 %
9 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
472 631 €
3 %
5 %
Pozemky
410 038 €
3 %
8 %
Dopravné prostriedky
12 179 €
0 %
0 %
Umelecké diela a zbierky
8 519 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
27 983 €
0 %
0 %
Softvér
27 983 €
0 %
0 %
Obežný majetok
6 233 085 €
29 %
21 %
Pohľadávky spolu
4 301 186 €
69 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
4 301 186 €
69 %
40 %
Ostatné pohľadávky
4 179 486 €
67 %
11 %
Odberatelia
114 031 €
2 %
9 %
Zásoby súčet
1 003 176 €
16 %
13 %
Materiál
768 277 €
12 %
12 %
Finančné účty súčet
928 723 €
15 %
44 %
Bankové účty
928 413 €
15 %
43 %
Ceniny
310 €
0 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby