Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Štúrovo

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 201 935 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
2 053 164 €
93 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
2 053 164 €
100 %
99 %
Stavby
1 861 655 €
91 %
74 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
108 653 €
5 %
7 %
Pozemky
58 516 €
3 %
10 %
Dopravné prostriedky
24 340 €
1 %
1 %
Obežný majetok
126 970 €
6 %
18 %
Pohľadávky spolu
69 448 €
55 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
69 448 €
55 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
69 392 €
55 %
10 %
Iné pohľadávky
57 €
0 %
1 %
Finančné účty súčet
44 314 €
35 %
46 %
Bankové účty
44 314 €
35 %
45 %
Zásoby súčet
13 207 €
10 %
15 %
Materiál
13 207 €
10 %
14 %
Časové rozlíšenie súčet
21 802 €
1 %
0 %
Náklady budúcich období
21 802 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby