Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
7 028 100 €
Neobežný majetok
6 566 370 €
Obežný majetok
441 954 €
Časové rozlíšenie súčet
19 773 €
Pasíva
7 028 100 €
Vlastné imanie
256 808 €
Záväzky celkom
6 756 510 €
Časové rozlíšenie súčet
14 782 €
Výnosy
4 983 430 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 192 160 €
Výnosy z finančnej činnosti
326 €
Náklady
4 961 850 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
4 942 380 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 466 €
Zisk
21 579 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
21 579 €
Príjmy5,3 mil. €
Granty a transfery
48,7 %
Nedaňové príjmy
45,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
6,3 %
STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
priemer odvetvia*
Výdavky4,9 mil. €
Tovary a služby
53,2 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
33,2 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,0 %
Kapitálové výdavky
0,9 %
Bežné transfery
0,6 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Vl. Clementisa 51
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17639760
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.3.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby