Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
6 913 272 €
Neobežný majetok
6 399 971 €
Obežný majetok
501 016 €
Časové rozlíšenie súčet
12 284 €
Pasíva
6 913 272 €
Vlastné imanie
285 539 €
Záväzky celkom
6 615 789 €
Časové rozlíšenie súčet
11 944 €
Výnosy
5 474 880 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 357 207 €
Výnosy z finančnej činnosti
323 €
Náklady
5 446 150 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
5 426 375 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
19 775 €
Zisk
28 730 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
28 730 €
Príjmy5,4 mil. €
Granty a transfery
54,0 %
Nedaňové príjmy
45,9 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
priemer odvetvia*
Výdavky5,3 mil. €
Tovary a služby
51,5 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
34,6 %
Poistné a príspevok do poisťovní
12,5 %
Kapitálové výdavky
0,8 %
Bežné transfery
0,5 %
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
0,1 %
STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Vl. Clementisa 51
Obec:91701 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnava
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:17639760
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.3.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby