Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Spolu majetok
6 618 474 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
5 956 148 €
90 %
78 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
5 956 148 €
100 %
100 %
Stavby
4 905 277 €
82 %
70 %
Pozemky
913 832 €
15 %
8 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
92 560 €
2 %
9 %
Dopravné prostriedky
44 480 €
1 %
0 %
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
0 €
0 %
5 %
Drobný dlhodobý hmotný majetok
0 €
0 %
0 %
Umelecké diela a zbierky
0 €
0 %
0 %
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
0 €
0 %
0 %
Oceniteľné práva
0 €
0 %
0 %
Softvér
0 €
0 %
0 %
Obežný majetok
651 578 €
10 %
21 %
Finančné účty súčet
580 852 €
89 %
44 %
Bankové účty
559 016 €
86 %
43 %
Ceniny
20 754 €
3 %
0 %
Zásoby súčet
37 277 €
6 %
13 %
Materiál
37 277 €
6 %
12 %
Pohľadávky spolu
33 449 €
5 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
33 449 €
5 %
40 %
Ostatné pohľadávky
25 884 €
4 %
11 %
Odberatelia
7 079 €
1 %
9 %
Pohľadávky voči zamestnancom
487 €
0 %
0 %
Iné pohľadávky
0 €
0 %
0 %
Daň z pridanej hodnoty
0 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
10 748 €
0 %
0 %
Príjmy budúcich období
8 141 €
76 %
8 %
Náklady budúcich období
2 607 €
24 %
56 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby