Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov seniorov ARCHA

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 747 100 €
Neobežný majetok
2 532 994 €
Obežný majetok
181 064 €
Časové rozlíšenie súčet
33 042 €
Pasíva
2 747 100 €
Vlastné imanie
-48 819 €
Záväzky celkom
2 741 645 €
Časové rozlíšenie súčet
54 274 €
Výnosy
2 312 906 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
441 237 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 871 669 €
Náklady
2 314 602 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 900 243 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
414 359 €
Zisk
-1 696 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-1 696 €
Príjmy411,7 tis. €
Nedaňové príjmy
99,9 %
Granty a transfery
0,1 %
Domov seniorov ARCHA
priemer odvetvia*
Výdavky1,8 mil. €
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
46,8 %
Tovary a služby
36,7 %
Poistné a príspevok do poisťovní
16,3 %
Bežné transfery
0,2 %
Domov seniorov ARCHA
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Rozvodná 25
Obec:83101 Bratislava - Nové Mesto
Okres:Bratislava III
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislava (magistrát)
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:30779278
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby